Автоматизирана екстракция на нуклеинови киселини и PCR подготовка


Magnesia 2448

Система за екстракция и подготовка на PCR


Unio 96

Система за екстракция и подготовка на PCR